Forsiden Nyheder Om Sektion 63 Denne sæson Tidligere sæsoner PR brochure
MENU
Bestyrelsen
Udvalg
Vedtægter
Foreninger

Vedtægter

§ 1   

Foreningens navn er Sektionsklub 63, der er medlem af De danske Brevdueforeninger - DdB - og er undergivet DdB's love. 

Medlem af Sektionsklub 63 er de brevdueforeninger, der er beliggende i det område, der af DdB er betegnet Sektion 63 samt disse foreningers medlemmer.   

§ 2   

Sektionsklubbens formål er:   

 • at virke til gavn for brevduesporten i Sektion 63's område og at varetage medlemmernes fælles interesser.  
 • at arrangere kapflyvninger som supplement til de af DdB arrangerede kapflyvninger.  
 • at arrangere sektionsudstilling forud for DdB's landsudstilling.  

§ 3   

Sektionsklubben ledes af en bestyrelse på 3 personer valgt blandt medlemmerne. 

Valg til bestyrelsen sker for en tre års periode. Øvrige valg jf. § 5 for et år.   

Valg af formand, kasserer og sekretær sker dog i 2001 for henholdsvis 1, 2 og 3 år, hvorefter der er valg af formand, kasserer og sekretær henholdsvis i 2002, 2003 og 2004 og så fremdeles hvert tredje år.   

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er fuldtallig eventuel i kraft af en indkaldt suppleant.  

Alle beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger protokolleres. Protokollaterne underskrives af bestyrelsen.   

§ 4   

Bortset fra de i denne lov anførte undtagelser har bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen den besluttende myndighed i ethvert spørgsmål.   

Tidligere generalforsamlings - bestyrelses - eller andre vedtagelser bortfalder ved denne lovs ikrafttræden.   

Til vejledning for bestyrelsen afholdes møde med foreningernes formænd i august/september måned. På dette formandsmøde drøftes den forløbne sæson samt foreningernes eventuelle forslag til og bestyrelsens planer for den kommende sæson.   

§ 5   

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:   

 1. Valg af dirigent.  
 2. Konstatering af mandater.  
 3. Beretning fra bestyrelsen.   
 4. Regnskab + budget.   
 5. Indkomne forslag.   
 6. Valg:  
  1. Til bestyrelsen - vælges særskilt til den ledige post - jf. § 3.  
  2. En bestyrelsessuppleant.  
  3. To revisorer.  
  4. En revisorsuppleant.  
 7. Kapflyvningsplan - kun i lige år, tidsmæssigt i forhold til DdB's terminer som hidtil.  
 8. Sektionsmesterskaber - kun i lige år.  
 9. Eventuelt.  

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Offentliggøres på Sektion 63's hjemmeside senest 10. november.    

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december.

Dagsorden med indkomne forslag udsendes af bestyrelsen til alle foreninger senest 15. december.

Bestyrelsen udarbejder i lige år forslag til kapflyvningsplan og i ulige år forslag til sektionsmesterskaber, der tilstilles foreningerne senest 10. november.

Ændringsforslag til Kapflyvningsplan og sektionsmesterskaber kan ikke fremsættes på selve generalforsamlingen.   

§ 6   

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af sektionsklubbens foreninger skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af forhandlingsemne.   

Indvarsling skal ske ved brev til foreningernes formænd senest 10 dage efter begæringens modtagelse og med en frist på mindst 7 og højst 14 dage til den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.   

§ 7   

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er den siddende bestyrelse samt foreningerne med samme antal repræsentanter, som de har til DdB's repræsentantskabsmøde ifølge den sidst offentliggjorte opgørelse herover.   

Hvert bestyrelsesmedlem og hver repræsentant har én stemme.   

Valg til bestyrelsen afgøres ved absolut flertal (over 50 %).   

Lovændringer kræver to tredjedel flertal af de mødte stemmeberettigede samt DdB's godkendelse.   

Alle øvrige afstemninger afgøres ved almindeligt flertal (flest stemmer).  

Personvalg sker ved skriftlig afstemning.   

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.   

§ 8   

Regnskabsåret løber fra 1. december til 30. november.   

§ 9   

I tilfælde af sektionsklubbens opløsning deles aktiver og passiver mellem foreningerne i forhold til antallet af aktive medlemmer i henhold til DdB's definition heraf.   

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22.1.2005.

 

 

 

 

 

© www.sektion63.dk